Thiên Sơn Tuyết Viên đã thức tỉnh

Giới Thiệu |

Thiên Sơn Tuyết Viên


Thiên Sơn Tuyết Viên là dị thú vượn chúa tu luyện nhiều năm với uy lực bất phàm nay đã thức tỉnh. Sức mạnh vượt trội hơn cho với những dị thú cam khác.
Thiên Sơn Tuyết Viên
- Phẩm chất: Cam - Hiếm
- Kỹ Năng: Băng Phong Tuyết Ái
Sau khi Công, có tỉ lệ khiến mục tiêu đóng băng và giảm Thủ, duy trì 1 lượt (Sau lượt đầu chắc chắn thi triển, các lượt khác thi triển theo xác suất).


Điều làm nên sự khác biệt của Thiên Sơn Tuyết Viên với những Dị Thú Cam khác đó chính là Chỉ Số vượt bậc

Tình Cảm Lv Thiên Sơn Tuyết Viên Dị Thú Cam còn lại
1 SL cơ bản: 12000
SL: 10%
Công cơ bản: 1500
SL cơ bản: 30000
SL: 10%
30 SL cơ bản: 53300
SL: 31.8%
Công cơ bản: 6662
SL cơ bản: 133250
SL: 31.8%
50 SL cơ bản: 91500
SL: 51.7%
Công cơ bản: 11437
SL cơ bản: 228750
SL: 51.7%
70 SL cơ bản: 137700
SL: 75.6%
Công cơ bản: 17212
SL cơ bản: 344250
SL: 75.6%
Cách Nhận
Dị Thú Thiên Sơn Tuyết Viên là Dị Thú Cam Hiếm với những chỉ số vượt bậc nên Chưởng Môn chỉ có thể thu thập hồn tại các sự kiện. Hiện Chưởng Môn có thể thu thập hồn Thiên Sơn Tuyết Viên thông qua Sự kiện Thanh Y Các đang được diễn ra từ ngày 13/05 đến 23g59 ngày 15/06 thông tin chi tiết sự kiện xem tại đây

Chưởng Môn có thể xem thêm bài giới thiệu về tính năng Dị Thú tại đây