Tính Năng Thú Cưỡi

Hướng Dẫn |

Tính Năng Thú Cưỡi


Ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển cực kỳ tiện lợi mà còn thể hiện khí chất của vị chủ nhân. Anh hùng giang hồ có thể nhịn nhục mười năm nhưng không thể không có bên mình một con bảo mã.
Để tiết kệm thời gian di chuyển và tăng lực chiến cá nhân khi hành tẩu giang hồ, Chưởng Môn có thể trang bị thêm thú cưỡi khi đạt cấp độ 85. Ớt sẽ giới thiệu đến Chưởng Môn tính năng Thú Cưỡi tại Tân Chưởng Môn - VNG.


Đến Kim Lăng
Kim Lăng Sơn:
- Nơi Chưởng Môn có thể chiếm điểm tài nguyên để nhận tài nguyên, điểm tài nguyên được chia làm 2 loại Mỏ Thiết và Cỏ. Mỗi điểm tài nguyên có phẩm chất khác biệt nhau vê tốc độ tạo ra và giới hạn số lượng trữ. Thiết Khoáng khi khai thác sẽ nhận được Thép Ròng, đồng cỏ khi khai thác sẽ nhận được Cỏ
- Mỗi người tối đa sẽ chiếm 2 điểm tài nguyên, tranh đoạt hay thủ Chưởng Môn đều có thể thực hiện theo đơn vị đội, 1 đội tối đa 3 người Chưởng Môn cần sắp xếp đội hợp lý.
- Nếu đến tranh đoạt điểm tài nguyên đã có người chiếm, thất bại thì điểm tài nguyên không thay đổi, nếu dành chiến thắng thì đểm tà nguyên sẽ tra đổi.
- Mỗi ngày vào lúc 3:29 - 3:35 thời gian tu sửa, trong thời gian này, Kim Lăng Sơn sẽ đóng. Số lần tranh đoạt ban đầu của Chưởng Môn là 3 lần, 8 giờ sẽ hồi phục 1 lần, tối đa 3 lần.
- Tà nguyên khai thác từ Kim Lăng Sơn không thể dùng ngay tại Trại Ngựa, Chưởng Môn cần thông qua Kim Lăng Cổ Đạo vận chuyển đến Trại Ngựa mới được sử dụng.Kim Lăng Cổ Đạo:
- Kim Lăng Cổ Đạo được mở vào 2 khung giờ 12:00 - 14:0019:00 - 21:00, Chưởng Môn cần vận chuyển tài nguyên khai thác ở Kim Lăng Sơn đến Trại Ngựa.
- Thời gian vận chuyển của Xe Ngựa là 30 phút, Chưởng Môn có thể trang bị Thú Cưỡi để giảm thời gian vận chuyển.
- Xe Ngựa trong quá trình vận chuyển có thể bị người chơi khác tranh đoạt, nếu tranh đoạt thành công, vật phẩm sẽ bị khấu trừ khỏi Xe Ngựa. nếu ên bị tranh đoạt không thể phản kích thành công trước khi kết thúc vận chuyển thì phe tranh đoạt nhận phần vật phẩm đó.
- Mỗi ngày có thể tranh đoạt 3 lần, mỗi lần bị người chơi khác tranh đoạt thành công đều có 3 lần cơ hội phản kích. Xe ngựa bị tranh đoạt thành công 2 lần sẽ vào thời gian bảo vệ, lúc này Xe Ngựa không thể bị Công nữa.Ngự Mã Giám:

- Trong Ngự Mã Giám có thể tăng cấp tất cả kiến trúc của Trại Ngựa, để tăng cấp các kiến trúc cần tiêu hao Cỏ và Thép Ròng.
- Đồng thời khi tăng cấp Ngự Mã Giám có thể mở khóa Ăn Chuồng Ngựa mới. Một số kiến trúc khi tăng cấp cần kiến trúc chỉ định đạt cấp độ chỉ định.
- Nếu trong lúc Xay Cỏ hoặc Đúc Xu, Tướng Mã sẽ tăng cấp kiến trúc tương ứng, hiệu quả kiến trúc sẽ có hiệu lực ngay.
- Sau khi tăng cấp Chuồng Ngựa, lần kế tiếp Thú Cưỡi tiêu hao thức ăn sẽ nhận EXP theo tỉ lệ đổi EXP mới.
Chuồng Ngựa

Thú Cưỡi khi đạt trong Chuồng Ngựa sẽ tự động tiêu hao thức ăn và nhận EXP
- Tăng Cấp:
Khi EXP nhận được đủ để tăng cấp, Chưởng Môn cần thực hiện tăng cấp Thú Cưỡi. Khi Chưởng Môn không đủ nguyên liêu, Thú Cưỡi sẽ ngưng tiêu hao Cỏ.
Khi cấp và EXP của Thú Cưỡi bàng cấp chuyển sinh tối đa, Thú Cưỡi sẽ ngưng tiêu hao Cỏ. Sau khi tăng cấp chuyển sinh, Thú Cưỡi sẽ tiếp tục tiêu hao Cỏ.
- Chuyển Sinh:
Khi cấp Thú Cưỡi đạt điều kiện tương ứng, cần thông qua chuyển sinh để tăng giới hạn cấp tối đa.
Chuyển sinh tiêu hao Thú Cưỡi cùng loại có cấp chuyển sinh tương ứng.
- Tăng Sao:
Tiêu hao số lương Hồn Thú Cưỡi cùng tên tương ứng có thể tăng cấp sao Thú Cưỡi. Sau khi tăng sao, hiệu quả thiên phú của Thú Cưỡi sẽ tăng.

Cách nhận hồn Thú Cưỡi:
Có thể nhận thông qua việc sử dụng Xu Tướng Mã đổi hồn Thú Cưỡi tại Chợ NgựaChợ Ngựa

Chưởng Môn có thể dùng Xu Tướng Mã đổi đạo cụ trong Chợ Ngựa
Chợ Ngựa sẽ tự động tạo mới tất cả đạo cụ trong Chợ Ngựa vào 12 giờ và 24 giờ mỗi ngày.
Chưởng Môn có thể tăng cấp Chợ Ngựa trong Ngựa Mã Giám để mở Tào Vị khác

Cách nhận Xu Tướng Mã:
Có thể nhận thông qua việc rèn Thép Ròng tại Xưởng Đúc XuXưởng Xay

Chưởng Môn có thể nghiền Cỏ thành thức ăn tại Xưởng Xay, thức ăn sẽ dùng tăng cấp Thú Cưỡi trong Chuồng Ngựa.
Tăng cấp mô phỏng sẽ tăng tỉ lệ đổi Cỏ, nhận thức ăn khác. Chưởng Môn có thể tăng cấp Xưởng Xay trong Ngự Mã Giám

Cách Nhận Cỏ:
Có thể nhận thông qua việc thu hoạch Đồng Cỏ trong Kim Lăng SơnXưởng Đúc Xu

Chưởng Môn có thể đúc Thép Ròng thành Xu Tướng Mã ở Xưởng Đúc Xu.
Xu Tướng Mã có thể đổi đạo cụ trong Chợ Ngựa, khi tăng cấp Xưởng Đúc Xu sẽ tăng tỉ lệ đổi Thép Ròng và nhận Xu Tướng Mã khác.
Chưởng Môn có thể tăng cấp Xưởng Đúc Xu trong Ngự Mã Giám.

Cách nhận Thép Ròng:
Có thể nhận thông qua việc thu hoạch Thiết Khoáng trong Kim Lăng Sơn